Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. novembrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – JR/Austrian Airlines AG

(Lieta C-589/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Korneuburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: JR

Atbildētāja: Austrian Airlines AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas noslēgta 1999. gada 28. maijā Monreālā un ko Eiropas Kopiena parakstījusi 1999. gada 9. decembrī, un kas tās vārdā apstiprināta ar Padomes 2001. gada 5. aprīļa Lēmumu 2001/539/EK 1 , 17. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “nelaimes gadījums” šīs tiesību normas izpratnē attiecas uz faktiskajiem apstākļiem, kuros pasažieris, izkāpjot no lidmašīnas, uz mobilo kāpņu apakšējās trešdaļas bez konstatējama iemesla pakrīt un gūst savainojumus, ja savainojumus nav izraisījis pasažieru apkalpošanai izmantots priekšmets Tiesas 2019. gada 19. decembra sprieduma C-532/18 Niki Luftfahrt 2 izpratnē un ja kāpnēm nav nekādu defektu un tās nav arī slidenas?

Vai Monreālas konvencijas 20. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātāja atbildība ir pilnīgi izslēgta, ja pastāv 1. punktā aprakstītie apstākļi un ja kritiena brīdī pasažieris nav turējies pie kāpņu margas?

____________

1 Padomes Lēmums (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV 2001, L 194, 38. lpp.).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.