Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 9. novembra 2020 – Ligebehandlingsnævnet ako zástupca A/HK/Danmark a HK/Privat

(vec C-587/20)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ligebehandlingsnævnet ako zástupca A

Žalovaní: HK/Danmark a HK/Privat

Vedľajší účastník konania: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 ods. 1 písm. a) smernice o zamestnanosti1 vykladať tak, že na politicky volenú odvetvovú predsedníčku odborovej organizácie sa za okolností uvedených [v návrhu na začatie prejudiciálneho konania] vzťahuje smernica o zamestnanosti?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).