Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Valladolid (Espanja) on esittänyt 5.11.2020 – BFF Finance Iberia S.A.U. v. Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(asia C-585/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BFF Finance Iberia S.A.U.

Vastaaja: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun huomioon otetaan kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU1 4 artiklan 1 kohta, 6 artikla sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohta,

onko direktiivin 6 artiklaa tulkittava siten, että 40 euroa on joka tapauksessa maksettava kustakin laskusta, jos velkoja on yksilöinyt laskut hallinnollisessa menettelyssä ja hallintotuomioistuimissa esittämissään vaatimuksissa, vai onko 40 euroa maksettava joka tapauksessa laskua kohti, vaikka asiassa olisi esitetty yhteisiä ja yleisiä vaatimuksia?

Miten on tulkittava lain 9/2017 198 §:n 4 momenttia, jossa säädetään kaikissa tapauksissa ja kaikkia sopimuksia koskeva 60 päivän maksuaika siten, että hyväksymiselle varataan ensin 30 päivää ja toiset 30 päivää varataan maksamiselle, kun direktiivin johdanto-osan 23 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Tavaroihin ja palveluihin liittyvät viranomaisten pitkät maksuajat ja maksuviivästykset aiheuttavat perusteettomia kustannuksia yrityksille. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityissäännöt, jotka koskevat yritysten viranomaisille toimittamiin tavaroihin tai suorittamiin palveluihin liittyviä kaupallisia toimia ja joissa olisi määrättävä erityisesti, että maksuajat eivät yleensä saa ylittää 30:tä kalenteripäivää, jollei sopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen, että se on objektiivisesti perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden vuoksi, eivätkä ne missään tapauksessa saa ylittää 60:tä kalenteripäivää”[?]

Miten on tulkittava direktiivin 2 artiklaa? Voidaanko direktiivin tulkinnan perusteella katsoa, että direktiivin mukaiseen viivästyskorkojen laskentaperusteeseen sisältyy arvonlisävero, joka maksetaan suoritetusta palvelusta ja jonka määrä sisältyy laskuun? Vai onko tarpeen tehdä ero sen mukaan, minä ajankohtana toimeksisaaja suorittaa veron maksun veroviranomaisille, ja määrittää tämä ajankohta?

____________

1 EUVL 2011, L 48, s. 1.