Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Španielsko) 5. novembra 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(vec C-585/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BFF Finance Iberia S.A.U.

Žalovaný: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Prejudiciálne otázky

S prihliadnutím na článok 4 ods. 1, článok 6 a článok 7 [ods. 2 a 3] smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1

Má sa článok 6 smernice vykladať v tom zmysle, že suma 40 eur je v každom prípade za každú faktúru, za predpokladu, že veriteľ individualizoval faktúry vo svojich žiadostiach v rámci správneho konania a konania v rámci správneho súdnictva, alebo je suma 40 eur v každom prípade za každú faktúru, aj keď sa predložili spoločné a všeobecné žiadosti?

Ako sa má vykladať článok 198 ods. 4 zákona č. 9/2017, ktorý stanovuje lehotu splatnosti 60 dní v každom prípade a pre všetky zmluvy, pričom prvých 30 dní stanovuje na schválenie a ďalších 30 dní na zaplatenie, vzhľadom na to, že odôvodnenie 23 smernice stanovuje:

„Dlhé lehoty splatnosti a oneskorené platby zo strany orgánov verejnej moci za tovar a služby vedú k neopodstatneným nákladom pre podniky. Preto je vhodné zaviesť osobitné pravidlá týkajúce sa obchodných transakcií pre dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb podnikmi orgánom verejnej moci, ktorými by sa stanovili najmä lehoty splatnosti, ktoré za bežných okolností nepresahujú 30 kalendárnych dní, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, a za predpokladu, že je to objektívne opodstatnené vzhľadom na osobitný charakter alebo prvky zmluvy, a v každom prípade nepresahujú 60 kalendárnych dní.?

Ako sa má vykladať článok 2 smernice? Umožňuje výklad smernice dospieť k záveru, že do základu na výpočet úrokov z omeškania, ktoré táto smernica uznáva, sa zahŕňa DPH za poskytnutú službu, ktorej výška je uvedená na samotnej faktúre? Alebo je potrebné rozlíšiť a určiť, kedy dodávateľ odvádza daň daňovému orgánu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 48, 2011, s. 1