Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Španija) 5. novembra 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Zadeva C-585/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BFF Finance Iberia S.A.U.

Tožena stranka: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Vprašanja za predhodno odločanje

Ob upoštevanju določb členov 4(1), 6 ter 7(2) in (3) Direktive 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih1 :

1.    Ali je treba člen 6 Direktive razlagati tako, da se 40 EUR v katerem koli primeru povrne za vsak račun, kadar je upnik posamično predložil račune v svojih zahtevkih v upravnem postopku ali v upravnem sporu, ali pa se teh 40 EUR povrne za posamezen račun v vsakem primeru, čeprav so bili vloženi zahtevki skupni in splošni?

2.    Kako je treba razlagati člen 198.4 zakona 9/2017, ki določa plačilni rok 60 dni za vse primere in za vse pogodbe, pri čemer naj bi prvih 30 dni veljalo za potrditev, naslednjih dodatnih 30 dni pa za plačilo, glede na to, da je v uvodni izjavi 23 Direktive navedeno:

„[...] Dolgi plačilni roki in zamude pri plačilih državnih organov za blago in storitve vodijo do neupravičenih stroškov za podjetja. Zato je primerno uvesti posebna pravila za trgovinske posle dobavljanja blaga ali izvajanja storitev za državne organe s strani podjetij, zlasti glede plačilnih rokov, ki običajno ne bi smeli biti daljši od 30 koledarskih dni, razen če je v pogodbi izrecno dogovorjeno drugače [...] in če je to objektivno utemeljeno glede na posebno naravo ali značilnosti pogodbe, v nobenem primeru pa niso daljši od 60 koledarskih dni.“[?]

3.    Kako je treba razlagati člen 2 Direktive? Ali je na podlagi razlage Direktive mogoče ugotoviti, da se v izračun zamudnih obresti, ki jih priznava navedena direktiva, vključi DDV, ki se zaračuna za opravljeno storitev in katerega znesek se vključi na sam račun? Ali pa je treba razlikovati in določiti, v katerem trenutku izvajalec plača davek davčni upravi?

____________

1 UL 2011, L 48, str. 1