Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Hannover (Германия), постъпило на 10 ноември 2020 г. — Landkreis Northeim/Daimler AG

(Дело C-588/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Hannover

Страни в главното производство

Ищец: Landkreis Northeim

Ответник: Daimler AG

Други участници в производството: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Преюдициален въпрос

Трябва ли решение на Европейската комисия от 19 юли 2016 г.1 , прието относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело AT.39824 — Trucks), да се тълкува в смисъл, че в обхвата на констатациите в това решение на Комисията попадат и специалните/специализираните превозни средства, в частност камионите за битови отпадъци?

____________

1     Нотифицирано под номер C(2016) 4673 final, резюме в ОВ C 108, 2017 г., стр. 6.