Language of document :

Жалба, подадена на 27 август 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 18 юни 2019 г. по дело T-624/15, European Food и др./Комисия

(Дело C-638/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. Maxian Rusche, P.-J. Loewenthal)

Други страни в производството: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL,Scandic Distilleries SA, Ioan Micula, Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing International SRL, Кралство Испания и Унгария

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (втори разширен състав) oт 18 юни 2019 г. по съединени дела T-624/15, T-694/15 и T-704/15, European Food и др./Комисия1 ;

да отхвърли първата част от първото основание и първата част от второто основание, изтъкнати по дело T-704/15;

да отхвърли първата и втората част от второто основание, изтъкнато по дела T-624/15 и T-694/15;

да върне съединени дела T-624/15, T-694/15 и T-704/15 на Общия съд за ново разглеждане на основанията, които не са били разгледани, и

да не се произнася по разноските в производствата пред първата инстанция и по обжалването.

Основания и основни доводи

С първото си основание Комисията твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, състояща се в неправилно тълкуване и прилагане на член 108 ДФЕС и/или приложение V, глава 2 от Акта за присъединяване на Румъния2 , и погрешна правна квалификация на фактите, като е приел, че Комисията не е била компетентна да приеме обжалваното решение3 .

−    В главния си довод Комисията твърди, че Общият съд неправилно е приел, че мярката, чрез която Румъния е предоставила помощ на Ion и Viorel Micula, инвеститори с шведско гражданство, и три румънски дружества под техен контрол (наричани по-нататък общо „Miculas“), е отмяната на схемата за стимулиране на 22 февруари 2005 г. По-скоро именно чрез плащането от Румъния на присъденото обезщетение за отмяната на тази схема, настъпило след присъединяването й към Съюза, е предоставена помощта на Miculas.

−    В довода си, изтъкнат при условията на евентуалност, Комисията твърди, че дори Общият съд да е имал право да приеме, че мярката за предоставяне на помощ е била отмяната на схемата за стимулиране от Румъния (quod non), Комисията все пак е била компетентна да приеме обжалваното решение по силата на приложение V, глава 2 от Акта за присъединяване на Румъния.

С второто си основание Комисията твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, състояща се в неправилно тълкуване и прилагане на член 2 от Акта за присъединяване на Румъния и на правилата за прилагане на правото на Съюза ratione temporis и/или неправилно тълкуване и прилагане на Европейското споразумение от 1995 г. 4 , и погрешна правна квалификация на фактите, като е приел, че правото на Съюза не е било приложимо спрямо присъденото обезщетение.

−    В главния си довод Комисията твърди, че Общият съд неправилно е приел, че правото на Съюза не е било приложимо към присъденото обезщетение, тъй като всички събития, пораждащи право на това обезщетение, са настъпили преди присъединяването. Присъждането на обезщетение представлявало по-скоро бъдещите последици от положение, възникнало преди присъединяването по смисъла на правилата за прилагането на правото на Съюза ratione temporis.

−    В довода си, изтъкнат при условията на евентуалност, Комисията твърди, че дори Общият съд да е имал право да приеме, че присъждането на обезщетение не представлява бъдещите последици на положение, възникнало преди присъединяването (quod non), правото на Съюза все пак е било приложимо към присъденото обезщетение, тъй като Европейското споразумение от 1995г., което е част от правото на Съюза, е било приложимо към всички събития, пораждащи право на това обезщетение, които са настъпили преди присъединяването.

С третото си основание Комисията твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, състояща се в неправилно тълкуване на член 107, параграф 1 ДФЕС и неприлагане на член 64, параграф 1, точка iii) от Европейското споразумение от 1995 г., като е приел, че обжалваното решение неправилно е квалифицирало присъждането на обезщетение от арбитражния съд като предимство.

−    Първо, Общият съд неправилно е приел, че Комисията не е била компетентна да приеме обжалваното решение и че правото на Съюза не е било приложимо към присъденото обезщетение.

−    Второ, Общият съд не е разгледал всички доводи, изложени в обжалваното решение, установяващо, че Румъния е предоставила предимство на Miculas. Неразгледаните доводи са достатъчни сами по себе си да обосноват наличието на предимство.

____________

1 EU:T:2019:423

2 Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (OВ L 157, 2005г., стр. 203).

3 Решение (ЕС) 2015/1470 на Комисията от 30 март 2015 година относно държавна помощ SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), приведена в действие от Румъния — Изпълнение на арбитражно решение по дело Micula срещу Румъния от 11 декември 2013 година (нотифицирано под номер C(2015) 2112) (ОВ L 232, 2015 г., стр. 43).

4 Европейско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Румъния, от друга страна (OВ L 357, 1994 г., стp. 2).