Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 stycznia 2022 r. – Komisja Europejska/European Food i in.

(Sprawa C-638/19 P)1

Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuły 107 i 108 TFUE – Dwustronna umowa inwestycyjna – Klauzula arbitrażowa – Rumunia – Przystąpienie do Unii Europejskiej – Uchylenie systemu zachęt podatkowych przed przystąpieniem – Orzeczenie arbitrażowe, w którym przyznano wypłatę odszkodowania po przystąpieniu – Decyzja Komisji Europejskiej uznająca, że ta wypłata stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Kompetencje Komisji – Stosowanie prawa Unii ratione temporis – Określenie chwili, w której beneficjent uzyskuje prawo do otrzymania pomocy – Artykuł 19 TUE – Artykuły 267 i 344 TFUE – Autonomia prawa Unii

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i P.-J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Pozostali uczestnicy postępowania: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula (przedstawiciele: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, avocat i A. Kadri, solicitor), Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL, dawniej West Leasing International SRL (przedstawiciele: J. Derenne, D. Vallindas i O. Popescu, avocats), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo S. Centeno Huerta, pełnomocnik, a następnie A. Gavela Llopis, pełnomocnik), Węgry

Interwenienci popierający wnoszącego odwołanie: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: D. Klebs, R. Kanitz i J. Möller, pełnomocnicy), Republika Łotewska (przedstawiciel: K. Pommere, pełnomocnik), Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: D. Lutostańska, B. Majczyna i M. Rzotkiewicz, pełnomocnicy)

Sentencja

Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 18 czerwca 2019 r., European Food i in./Komisja (T‑624/15, T‑694/15 i T‑704/15, EU:T:2019:423), zostaje uchylony.

Postępowanie w przedmiocie odwołania wzajemnego zostaje umorzone.

Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Unii Europejskiej, aby ten wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie podniesionych przed nim zarzutów i argumentów, co do których Trybunał Unii Europejskiej nie zajął stanowiska.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________

1 Dz.U. C 348 z 14.10.2019.