Language of document : ECLI:EU:F:2011:148

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

20 päivänä syyskuuta 2011

Asia F-117/10

Barry Van Soest

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Kilpailu – Osallistumisedellytykset – Vaadittu tutkintotodistus – Pääsyn korkea-asteen koulutukseen antavan toisen asteen koulutuksen päättötodistuksen käsite – Kilpailun valintalautakunnan päätökset – Nimittävän viranomaisen harjoittaman valvonnan luonne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Barry Van Soest vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan komission päätöksen olla ottamatta häntä palvelukseen siitä huolimatta, että hän läpäisi kilpailun ESPO/AST/41/07.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Euroopan komissio vastaa omista ja kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kilpailu – Valintalautakunta – Riippumattomuus – Rajat – Lainvastaisten päätösten tekeminen – Nimittävän viranomaisen velvollisuudet

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Oikeudenkäyntikuluista vastaaminen – Kohtuullisuuden vaatimusten huomioon ottaminen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 88 artikla)

1.      Nimittävän viranomaisen on omaa toimivaltaansa käyttäessään tehtävä päätöksiä, joissa ei ole lainvastaisuuksia. Nimittävää viranomaista eivät siis sido sellaiset valintalautakuntien päätökset, joiden lainvastaisuudesta voi aiheutua, että sen omat päätökset ovat lainvastaisia. Näin ollen, kun valintalautakunta hyväksyy hakijan virheellisesti kilpailun osallistujaksi ja ottaa hänet tämän jälkeen soveltuvien hakijoiden luetteloon, nimittävän viranomaisen on perustellulla päätöksellä, jonka osalta unionin tuomioistuimet voivat arvioida, onko se perusteltu, kieltäydyttävä nimittämästä tätä hakijaa.

Kun kilpailun valintalautakunta näin ollen on virheellisesti merkinnyt varallaololuetteloon hakijan, jolla ei ollut kilpailuilmoituksessa edellytettyä tutkintotodistusta, on nimittävän viranomaisen päätettävä asianomaisen palvelukseenottomenettely.

(ks. 24 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 142/85, Schwiering v. tilintarkastustuomioistuin, 23.10.1986, 19 ja 20 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-329/03, Ricci v. komissio, 16.3.2005, 35 kohta ja asia T-306/04, Luxem v. komissio, 15.9.2005, 23 kohta

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 88 artiklan mukaan asianosainen, myös asian voittanut asianosainen, voidaan velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikulut osittain tai kokonaan, jos se katsotaan perustelluksi kyseisen osapuolen menettelyn takia, ottaen huomioon myös tämän menettely ennen asian vireilletuloa, erityisesti siinä tapauksessa, että kyseisen asianosaisen katsotaan aiheuttaneen toiselle asianosaiselle kuluja tarpeettomasti tai haitantekona.

Kyseessä olevan artiklan soveltamista ei kuitenkaan ole rajoitettu vain tähän tilanteeseen. Kun kilpailun valintalautakunta on alun perin merkinnyt kantajan tämän kilpailun varallaololuetteloon ja kun nimittävä viranomainen on ilmoittanut hänelle lähes vuoden tämän jälkeen, ettei häntä voida ottaa palvelukseen koska hän ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa asetettuja tutkintoja tai todistuksia koskevia osallistumisedellytyksiä, se seikka, että valintalautakunta oli katsonut, että kantaja täytti nämä edellytykset, selittää, että asianomainen saattoi vilpittömästi epäillä riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta ja nostaa tämän jälkeen kanteen. Tällaisessa tilanteessa toimielin, joka on voittanut asian, on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

(ks. 29 ja 30 kohta)