Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(yhden tuomarin kokoonpano)

18 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑115/10

Jacques Biwer

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Perhelisät – Koululisä – Myöntämisedellytykset – Muualta saadun samanluonteisen lisän vähentäminen – Selvästi perusteeton kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Jacques Biwer ja viisi muuta virkamiestä, joiden nimet mainitaan liitteessä, vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätöksen, jota ei ole annettu tiedoksi kantajille ja jossa tiettyjä jäsenvaltion korkeakouluopiskelijoille myöntämiä taloudellisia tukia pidetään henkilöstösääntöjen mukaisten perhelisien kanssa samanluonteisina lisinä ja vähennetään tällaiset taloudelliset tuet virkamiehille, jotka ovat kyseisten opiskelijoiden vanhempia, myönnettävästä henkilöstösääntöjen mukaisesta koululisästä, sekä kumoamaan tämän päätöksen perusteella laaditut palkkalaskelmat tammikuusta 2010 alkaen.

Ratkaisu:      Jacques Biwerin ja viiden muun kantajan, joiden nimet mainitaan liitteessä, nostama kanne hylätään, koska se on selvästi täysin perusteeton. Biwer ja viisi muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Koululisä – Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päällekkäisyyden estämistä koskevan säännön soveltamisedellytykset muualta saatujen samanluonteisten lisien tapauksessa – Soveltaminen opiskelijoille tarkoitettuun luxemburgilaiseen taloudelliseen etuuteen – Hyväksyttävyys

(Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta)

Ainoastaan lisät, jotka ovat toisiinsa rinnastettavissa ja joiden tarkoitus on sama, ovat henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perhelisien päällekkäisyyden estämistä koskevan säännön mukaisesti samanluonteisia. Ratkaiseva peruste lisien luonnehtimiseksi samanluonteiseksi on kyseisten lisien tarkoitus.

Henkilöstösääntöjen 67 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla koululisällä ja opintorahan ja -lainan muodossa myönnetyllä luxemburgilaisella taloudellisella etuudella, jonka tarkoituksena on antaa opiskelijoille taloudellista tukea, jolla voidaan kattaa heidän opiskelukulujaan ja tukea heidän toimentuloaan heidän jatkaessaan opintojaan, on samankaltainen tarkoitus siltä osin kuin niillä pyritään osallistumaan virkamiehen huollettavana olevan lapsen koulutuskuluihin.

Tätä johtopäätöstä ei muuta se, että näiden kahden etuuden saajat eivät ole samoja. Se, että henkilöstösääntöjen mukainen lisä myönnetään virkamiehelle ja että kansallisen lisän saa lapsi tai että se muodollisesti myönnetään hänelle, ei ole ratkaisevaa arvioitaessa, ovatko nämä etuudet samanluonteisia henkilöstösääntöjen 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

(ks. 42 ja 43 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 106/76, Gelders-Deboeck v. komissio, 13.10.1977, 16 kohta; asia 14/77, Emer-van den Branden v. komissio, 13.10.1977, 15 kohta ja asia C‑135/06 P, Weiβenfels v. parlamentti, 18.12.2007, 89 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑117/89, Sens v. komissio, 10.5.1990, 14 kohta ja asia T‑147/95, Pavan v. parlamentti, 11.6.1996, 41 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑62/06, Guarneri v. komissio, 13.2.2007, 39 ja 42 kohta; asia F‑83/10, Giannakouris v. komissio, 5.6.2012, 37 kohta ja asia F‑84/10, Chatzidoukakis v. komissio, 5.6.2012, 37 kohta