Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(viena tiesneša sastāvā)

2013. gada 18. jūnijā

Lieta F‑115/10

Jacques Biwer

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko J. Biwer un pieci citi ierēdņi, kuru vārdi ir minēti pielikumā, lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Komisijas lēmumu – kas prasītājiem nav paziņots – uzskatīt atsevišķu dalībvalsts finansiālo atbalstu, kurš piešķirts augstākās izglītības iestāžu studentiem, par tāda paša rakstura pabalstiem kā ģimenes pabalsti saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un atskaitīt šo atbalstu no šo studentu vecākiem ierēdņiem piešķirtā pabalsta izglītībai un, otrkārt, atcelt paziņojumus par algu, kas sagatavoti atbilstoši šim lēmumam, sākot ar 2010. gada janvāri

Nolēmums      J. Biwer un pārējo piecu prasītāju, kuru vārdi ir minēti pielikumā, prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. J. Biwer un pārējie pieci prasītāji, kuru vārdi ir minēti pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā noteikuma par pārklāšanās novēršanu piemērošanas nosacījumi situācijā, kad no citiem avotiem tiek saņemti līdzīgi pabalsti – Piemērošana studentiem paredzētajam Luksemburgas finansiālajam pabalstam – Pieļaujamība

(Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkts)

Tikai pabalsti, kuri ir salīdzināmi un kuriem ir vienāds mērķis, ir “līdzīgi” pabalsti Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktā paredzētā pabalstu pārklāšanās novēršanas principa izpratnē ģimenes pabalstu jomā. Noteicošais kritērijs, kvalificējot pabalstus kā līdzīgus, ir attiecīgo pabalstu mērķis.

Šajā ziņā Civildienesta noteikumu 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētajam pabalstam izglītībai un Luksemburgas finansiālajam pabalstam, kas tiek piešķirts stipendiju un aizdevumu veidā, kura mērķis ir sniegt studentiem finansiālu atbalstu, kas ļautu viņiem segt studiju izmaksas un iztikšanas izmaksas studiju laikā, ir līdzīgi mērķi tādā ziņā, ka to nolūks ir segt ierēdņa apgādājamajam bērnam daļu mācību maksas.

Šo secinājumu nevar atcelt apstāklis, ka abu pabalstu saņēmēji nav tie paši. Fakts, ka Civildienesta noteikumos paredzētais pabalsts tiek piešķirts ierēdnim un ka valsts pabalstu saņem bērns vai arī tas formāli tiek piešķirts bērnam, nav noteicošais, izvērtējot to, vai šie pabalsti ir līdzīgi Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkta izpratnē.

(sal. ar 42. un 43. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1977. gada 13. oktobris, 106/76 Gelders‑Deboeck/Komisija, 16. punkts; 1977. gada 13. oktobris, 14/77 Emer‑van den Branden/Komisija, 15. punkts; 2007. gada 18. decembris, C‑135/06 P Weiβenfels/Parlaments, 89. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 10. maijs, T‑117/89 Sens/Komisija, 14. punkts; 1996. gada 11. jūnijs, T‑147/95 Pavan/Parlaments, 41. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 13. februāris, F‑62/06 Guarneri/Komisija, 39. un 42. punkts; 2012. gada 5. jūnijs, F‑83/10 Giannakouris/Komisija, 37. punkts; 2012. gada 5. jūnijs, F‑84/10 Chatzidoukakis/Komisija, 37. punkts.