Language of document : ECLI:EU:F:2013:77

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(w składzie jednego sędziego)

z dnia 18 czerwca 2013 r.

Sprawa F‑115/10

Jacques Biwer

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny –Warunki przyznania – Potrącenie dodatku podobnego rodzaju pochodzącego z innego źródła – Skarga oczywiście bezzasadna

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której J. Biwer i pięciu innych urzędników, których nazwiska wymieniono w załączniku, żądają, po pierwsze, stwierdzenia nieważności niedoręczonej im decyzji Komisji Europejskiej o uznaniu niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanej przez państwo członkowskie studentom szkół wyższych za dodatki podobnego rodzaju co dodatki rodzinne na gruncie regulaminu pracowniczego i odliczeniu kwoty tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów, a po drugie, stwierdzenia nieważności sporządzanego na podstawie tej decyzji rozliczenia wynagrodzenia począwszy od stycznia 2010 r.

Orzeczenie:      Skarga wniesiona przez J. Biwera i pięciu pozostałych skarżących, których nazwiska widnieją w załączniku, zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. Jacques Biwer i pięciu pozostałych skarżących, których nazwiska widnieją w załączniku, pokrywają własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek edukacyjny – Warunki stosowania normy o zapobieganiu kumulacji świadczeń z art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego w przypadku wypłacania z innego źródła dodatków podobnego rodzaju – Zastosowanie do luksemburskiego świadczenia finansowego dla studentów – Dopuszczalność

[regulamin pracowniczy, art. 67 ust. 1 lit. c), art. 67 ust. 2]

Jedynie świadczenia, które są porównywalne i które realizują ten sam cel, są świadczeniami „podobnego rodzaju” w rozumieniu przepisu zapobiegającego kumulacji z art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego w zakresie dodatków rodzinnych. Decydującym kryterium dla kwalifikacji dodatku podobnego rodzaju jest cel realizowany przez rozpatrywane dodatki.

W tym względzie dodatek edukacyjny, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. c) regulaminu pracowniczego, i luksemburskie świadczenie finansowe przyznawane w formie stypendiów i pożyczek w celu wspomożenia finansowego studentów, by umożliwić im pokrycie kosztów nauki i utrzymania w trakcie studiów, mają podobny cel, ponieważ mają przyczynić się do pokrycia kosztów nauki dziecka pozostającego na utrzymaniu urzędnika.

Wniosku tego nie podważa fakt, że beneficjentami tych dwu świadczeń nie są te same osoby. To, że dodatek przysługujący na podstawie regulaminu przyznaje się urzędnikowi, a krajowe świadczenie pobierane jest przez dziecko lub jemu formalnie udzielane, nie jest bowiem decydujące przy ocenie, czy świadczenia te są podobnego rodzaju w rozumieniu art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 42, 43)

Odesłanie:

Trybunał: 106/76 Gelders-Deboeck przeciwko Komisji, 13 października 1977 r., pkt 16; 14/77 Emer-van den Branden przeciwko Komisji, 13 października 1977 r., pkt 15; sprawa C‑135/06 P Weiβenfels przeciwko Parlamentowi, 18 grudnia 2007 r., pkt 89

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑117/89 Sens przeciwko Komisji, 10 maja 1990 r., pkt 14; sprawa T‑147/95 Pavan przeciwko Parlamentowi, 11 czerwca 1996 r., pkt 41

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑62/06 Guarneri przeciwko Komisji, 13 lutego 2007 r., pkt 39, 42; sprawa F‑83/10 Giannakouris przeciwko Komisji, 5 czerwca 2012 r., pkt 37; sprawa F‑84/10 Chatzidoukakis przeciwko Komisji, 5 czerwca 2012 r., pkt 37