Language of document :

Beroep ingesteld op 4 november 2010 - Bowles e. a. / ECB

(Zaak F-114/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Carlos Bowles e.a. (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen over januari 2010 en de volgende maanden, voor zover daarbij na de aanpassing van de salarissen voor 2010 een salarisverhoging van 2 % wordt toegepast, alsmede vergoeding van verzoekers' materiële schade

Conclusies van de verzoekende partijen

de salarisafrekening over januari 2010 en de volgende maanden nietig verklaren, voor zover daarbij een salarisverhoging van 2 % wordt toegepast, teneinde een verhoging van 2,1 % toe te passen, berekend op basis van een aanpassing van 3,6 % bij de Commissie;

voor zover nodig, de besluiten tot afwijzing van de verzoeken om heronderzoek en van de door verzoekers ingediende klachten nietig verklaren;

verzoekers' materiële schade vergoeden, bestaande in het verschil tussen de vanaf januari 2010 ten onrechte toegekende salarisverhoging van 2 % en die van 2,1 % waarop zij recht hadden, dat wil zeggen een salarisverhoging van 0,1 % per maand vanaf januari 2010 en van alle andere financiële voordelen (waaronder de pensioenrechten). Over deze bedragen moet rente worden betaald vanaf de dag waarop zij verschuldigd waren tot aan de dag van de daadwerkelijke betaling, tegen de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

vergoeden van de schade als gevolg van het verlies aan koopkracht, welke schade voorlopig en ex aequo et bono op 5 000 EUR per verzoeker wordt vastgesteld;

vergoeden van verzoekers' immateriële schade, welke ex aequo et bono op 5 000 EUR per verzoeker wordt geraamd;

de Europese Centrale Bank verwijzen in de kosten.

____________