Language of document :

Žaloba podaná 4. novembra 2010 - Bowles a i./ECB

(vec F-114/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Bowles a i. (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatných listín žalobcov za január 2010 a nasledujúce mesiace v rozsahu, v akom sa v týchto listinách uplatňuje zvýšenie mzdy o 2 % na základe úpravy miezd pre rok 2010, ako aj náhrada vzniknutej majetkovej ujmy žalobcom

Návrhy žalobcov

zrušiť výplatné listiny za január 2010 a nasledujúce mesiace v rozsahu, v akom sa v týchto listinách uplatňuje zvýšenie mzdy o 2 % na účely realizácie zvýšenia o 2,1 % vypočítaného na základe úpravy miezd o 3,6 % na Komisii,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutia, ktorými sa zamietli žiadosti o preskúmanie a sťažnosti podané žalobcami,

nahradiť žalobcom majetkovú ujmu, ktorú utrpeli z dôvodu rozdielu medzi mzdovým zvýšením o 2 % priznaným neoprávnene od januára 2010 a zvýšením o 2,1 %, na ktoré mali nárok, teda zvýšenie mzdy o 0,1 % mesačne od januára 2010 a o všetky ostatné finančné nároky (vrátane práva na dôchodok). Tieto sumy sa majú zvýšiť o úrok požadovaný odo dňa ich splatnosti až do ich skutočného zaplatenia vypočítaný na základe sadzby Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania platnej počas príslušného obdobia, zvýšenej o dva percentuálne body,

nahradiť ujmu spôsobenú v dôsledku straty kúpnej sily stanovenú predbežne a ex aequo et bono na 5 000 eur pre každého žalobcu,

nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcom posúdenú ex aequo et bono na 5 000 eur pre každého žalobcu,

zaviazať Európsku centrálnu banku na náhradu trov konania.

____________