Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

8. september 2011

Kohtuasi F‑69/10

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Õigusvastasus – Kohtuasja kulusid puudutava kirja saatmine advokaadile, kes hagejat antud kohtuasjas esindas – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub esiteks tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata tema nõue hüvitada kahju, mis tema sõnul tekkis sellest, et tema esindajale kohtuasjas, milles tehti Esimese Astme Kohtu 10. juuni 2008. aasta otsus T‑184/04: Marcuccio vs. komisjon, saadeti teade selle kohtuastme kulude tasumise kohta, ning teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt ja mõista temalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 euro suurune summa.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Nõue tühistada kohtueelse menetluse otsus, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata – Nõue ei ole kahju hüvitamise taotluste suhtes eraldiseisev

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Lepinguväline vastutus – Tingimused – Õigusvastasus – Kahju – Põhjuslik seos – Kumuleeruvad tingimused

(ELTL artikli 340 lõige 2)

3.      Menetlus – Kohtukulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule põhjendamatult või pahatahtlikult tekitatud kulud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Institutsiooni otsuse peale, millega jäeti kohtueelses menetluses kahju hüvitamise taotlus rahuldamata, esitatud tühistamise nõudeid ei saa kahju hüvitamise nõuetest eraldi käsitleda.

(vt punkt 20)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 14. oktoober 2004, kohtuasi T‑256/02: I vs. Euroopa Kohus (punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

2.      Ühenduse lepinguväline vastutus ELTL artikli 340 teise lõigu mõttes on seatud sõltuvusse teatud hulgast tingimustest, nimelt institutsioonidele etteheidetava tegevuse õigusvastasus, kahju tekkimine ning väidetava tegevuse ja kahju vahelise põhjusliku seose olemasolu. Sellest tuleneb, et juhul, kui üks nendest tingimustest ei ole täidetud, siis sellest piisab kahju hüvitamise nõude rahuldamata jätmiseks.

(vt punktid 22 ja 23)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. september 1999, kohtuasi C‑257/98 P: Lucaccioni vs. komisjon (punktid 11 ja 14 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. veebruar 2008, kohtuasi F‑4/07: Skoulidi vs. komisjon (punkt 43); 23. veebruar 2010, kohtuasi F‑7/09: Faria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika).

3.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot.

Seda sätet tuleb kohaldada juhul, kui tegemist on sellise ametniku hagiga, kes on esitanud liidu kohtule suurel hulgal hagisid, mis on vähemalt osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jäetud või ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata jäetud, ning kelle hagid on selgelt põhjendamatud ja pahatahtlikud, kuna hageja on algatanud kohtumenetlusi täiesti põhjendamatult.

(vt punktid 31, 33 ja 34)

Viited:

Euroopa Kohus: 6. detsember 2007, kohtuasi C‑59/06 P: Marcuccio vs. komisjon; 9. detsember 2009, kohtuasi C‑513/08 P: Marcuccio vs. komisjon, ja kohtuasi C‑528/08 P: Marcuccio vs. komisjon.

Esimese Astme Kohus: 5. juuli 2005, kohtuasi T‑9/04: Marcuccio vs. komisjon; 9. september 2008, kohtuasi T‑143/08: Marcuccio vs. komisjon; ja kohtuasi T‑144/08; 26. juuni 2009, kohtuasi T‑114/08 P: Marcuccio vs. komisjon; 28. september 2009, kohtuasi T‑46/08 P: Marcuccio vs. komisjon.

Euroopa Liidu Üldkohus: 23. märts 2010, kohtuasi T‑16/09 P: Marcuccio vs. komisjon; 28. oktoober 2010, kohtuasi T‑32/09 P: Marcuccio vs. komisjon.

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. mai 2007, kohtuasi F‑2/06: Marcuccio vs. komisjon; 6. detsember 2007, kohtuasi F‑40/06: Marcuccio vs. komisjon; 14. detsember 2007, kohtuasi F‑21/07: Marcuccio vs. komisjon; 4. november 2008, kohtuasi F‑18/07: Marcuccio vs. komisjon, ja kohtuasi F‑87/07: Marcuccio vs. komisjon; 18. veebruar 2009, kohtuasi F‑70/07: Marcuccio vs. komisjon; 31. märts 2009: kohtuasi F‑146/07: Marcuccio vs. komisjon; 20. juuli 2009, kohtuasi F‑86/07: Marcuccio vs. komisjon; 7. oktoober 2009, kohtuasi F‑122/07: Marcuccio vs. komisjon, ja kohtuasi F‑3/08: Marcuccio vs. komisjon; 16. märts 2011, kohtuasi F‑21/10: Marcuccio vs. komisjon.