Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

8 septembrie 2011


Cauza F‑69/10


Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune în despăgubire – Nelegalitate – Trimiterea unei scrisori privind cheltuielile de judecată dintr‑o cauză către avocatul care a reprezentat reclamantul în această cauză – Acțiune vădit nefondată – Articolul 94 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Marcuccio solicită, pe de o parte, anularea deciziei Comisiei prin care se respinge cererea sa de despăgubire pentru prejudiciul care ar rezulta, în opinia sa, din trimiterea către reprezentantul său în cauza în care s‑a pronunțat Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 10 iunie 2008, Marcuccio/Comisia (T‑184/04), a unei note privind plata cheltuielilor de judecată aferente cauzei respective și, pe de altă parte, obligarea Comisiei la plata de daune interese către acesta

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit lipsită de orice temei juridic. Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată și este obligat la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Acțiune în despăgubire – Cerere de anulare a deciziei precontencioase de respingere a cererii de despăgubiri – Cerere care nu prezintă un caracter autonom în raport cu concluziile referitoare la despăgubiri

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Răspundere extracontractuală – Condiții – Nelegalitate – Prejudiciu – Legătură de cauzalitate – Condiții cumulative

(art. 340 al doilea paragraf TFUE)

3.      Procedură – Cheltuieli de judecată – Cheltuieli nejustificate sau șicanatoare impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      Concluziile în anulare îndreptate împotriva luărilor de poziție ale unei instituții în materie de despăgubiri în faza precontencioasă nu pot fi apreciate în mod autonom în raport cu concluziile în despăgubire.

(a se vedea punctul 20)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 14 octombrie 2004, I/Curtea de Justiție, T‑256/02, punctul 47 și jurisprudența citată

2.      Angajarea răspunderii extracontractuale a Uniunii în sensul articolului 340 al doilea paragraf TFUE depinde de îndeplinirea unui ansamblu de trei condiții cumulative, și anume nelegalitatea unui act administrativ sau a unui comportament imputat instituțiilor, realitatea prejudiciului și existența unei legături de cauzalitate între acest comportament și prejudiciul invocat. În consecință, faptul că una dintre aceste trei condiții nu este îndeplinită este suficient pentru respingerea unei acțiuni în despăgubire.

(a se vedea punctele 22 și 23)

Trimitere la:

Curte: 9 septembrie 1999, Lucaccioni/Comisia, C‑257/98 P, punctele 11 și 14 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 21 februarie 2008, Skoulidi/Comisia, F‑4/07, punctul 43; 23 februarie 2010, Faria/OAPI, F‑7/09, punctul 62 și jurisprudența citată

3.      În temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, dacă acesta din urmă a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, acesta poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea integrală sau parțială a acestora, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 euro.

Se impune aplicarea acestei dispoziții în cazul acțiunii unui funcționar care a introdus la instanțele Uniunii numeroase alte cereri introductive care au fost deja respinse, cel puțin în parte, ca vădit inadmisibile sau vădit neîntemeiate și a cărui acțiune are în mod clar caracter nejustificat și șicanator, reclamantul alegând calea contencioasă fără nicio justificare.

(a se vedea punctele 31, 33 și 34)

Trimitere la:

Curte: 6 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, C‑59/06 P; 9 decembrie 2009, Marcuccio/Comisia, C‑513/08 P, și Marcuccio/Comisia, C‑528/08 P

Tribunalul de Primă Instanță: 5 iulie 2005, Marcuccio/Comisia, T‑9/04; 9 septembrie 2008, Marcuccio/Comisia, T‑143/08, și Marcuccio/Comisia, T‑144/08; 26 iunie 2009, Marcuccio/Comisia, T‑114/08 P; 28 septembrie 2009, Marcuccio/Comisia, T‑46/08 P

Tribunalul Uniunii Europene: 23 martie 2010, Marcuccio/Comisia, T‑16/09 P; 28 octombrie 2010, Marcuccio/Comisia, T‑32/09 P

Tribunalul Funcției Publice: 11 mai 2007, Marcuccio/Comisia, F‑2/06; 6 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑40/06; 14 decembrie 2007, Marcuccio/Comisia, F‑21/07; 4 noiembrie 2008, Marcuccio/Comisia, F‑18/07, și Marcuccio/Comisia, F‑87/07; 18 februarie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑70/07; 31 martie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑146/07; 20 iulie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑86/07; 7 octombrie 2009, Marcuccio/Comisia, F‑122/07, și Marcuccio/Comisia, F‑3/08, 16 martie 2011, Marcuccio/Comisia, F‑21/10