Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 8. septembra 2011

Zadeva F‑69/10

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba – Nezakonitost – Odpošiljanje dopisa odvetniku v zvezi s stroški zadeve, v kateri je zastopal tožečo stranko v tej zadevi – Očitno pravno neutemeljena tožba – Člen 94 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio predlaga, prvič, naj se za nično razglasi odločba Komisije o zavrnitvi njegove zahteve za povrnitev škode, ki je po njegovem mnenju nastala, ker je bilo njegovemu zastopniku v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2008 v zadevi Marcuccio proti Komisiji (T‑184/04), poslano obvestilo o plačilu stroškov tega postopka, in, drugič, naj se Komisiji naloži, da mu plača odškodnino.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot v celoti očitno pravno neutemeljena. Tožeča stranka nosi vse stroške in Sodišču za uslužbence plača 2000 EUR.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Odškodninska tožba – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, sprejete v predhodnem postopku, o zavrnitvi odškodninskega zahtevka – Predlog, ki ni neodvisen od odškodninskih zahtevkov

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Nepogodbena odgovornost – Pogoji – Nezakonitost – Škoda – Vzročna zveza – Kumulativni pogoji

(PDEU, člen 340, drugi odstavek)

3.      Postopek – Stroški – Stroški, povzročeni Sodišču za uslužbence brez razloga ali iz nagajanja, ker je uradnik z vložitvijo tožbe zlorabil postopek

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94)

1.      Predlogov za razglasitev ničnosti odločitve institucije na področju odškodninskih zahtevkov v predhodnem postopku ni mogoče presojati ločeno od odškodninskih zahtevkov.

(Glej točko 20.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 14. oktober 2004, I proti Sodišču, T‑256/02, točka 47 in navedena sodna praksa.

2.      Nastanek nepogodbene odgovornosti Unije v smislu člena 340, drugi odstavek, PDEU, je odvisen od izpolnitve vseh treh kumulativnih pogojev, ki so nezakonitost upravnega akta ali ravnanja, ki se očita institucijam, resničnost škode in vzročna zveza med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo. Iz tega sledi, da neizpolnitev enega od teh pogojev zadostuje za zavrnitev odškodninske tožbe.

(Glej točki 22 in 23.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. september 1999, Lucaccioni proti Komisiji, C‑257/98 P, točki 11 in 14 ter navedena sodna praksa;

Sodišče za uslužbence: 21. februar 2008, Skoulidi proti Komisiji, F‑4/07, točka 43; 23. februar 2010, Faria proti UUNT, F‑7/09, točka 62 in navedena sodna praksa.

3.      Člen 94 Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da se lahko stranki, če mu je povzročila stroške, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če je z vložitvijo tožbe očitno zlorabila postopek, naloži, da jih v celoti ali delno povrne, ne da bi znesek tega povračila presegel znesek 2000 EUR.

To določbo je treba uporabljati, kadar tožbo vloži uradnik, čigar zelo številne druge tožbe, vložene pri sodiščih Unije, so bile že vsaj delno zavržene kot očitno nedopustne ali zavrnjene kot očitno pravno povsem neutemeljene ter čigar tožba je vložena brez očitnega razloga ali iz nagajanja, saj se je tožeča stranka odločila za sodno pot brez vsakršne utemeljitve.

(Glej točke 31, 33 in 34.)

Napotitev na:

Sodišče: 6. december 2007, Marcuccio proti Komisiji, C‑59/06 P; 9. december 2009, Marcuccio proti Komisiji, C‑513/08 P, in Marcuccio proti Komisiji, C‑528/08 P;

Sodišče prve stopnje: 5. julij 2005, Marcuccio proti Komisiji, T‑9/04; 9. september 2008, Marcuccio proti Komisiji, T‑143/08, in Marcuccio proti Komisiji, T‑144/08; 26. junij 2009, Marcuccio proti Komisiji, T‑114/08 P; 28. september 2009, Marcuccio proti Komisiji, T‑46/08 P;

Splošno sodišče Evropske unije: 23. marec 2010, Marcuccio proti Komisiji, T‑16/09 P; 28. oktober 2010, Marcuccio proti Komisiji, T‑32/09 P;

Sodišče za uslužbence: 11. maj 2007, Marcuccio proti Komisiji, F‑2/06; 6. december 2007, Marcuccio proti Komisiji, F‑40/06; 14. december 2007, Marcuccio proti Komisiji, F‑21/07; 4. november 2008, Marcuccio proti Komisiji, F‑18/07, in Marcuccio proti Komisiji, F‑87/07; 18. februar 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑70/07; 31. marec 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑146/07; 20. julij 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑86/07; 7. oktober 2009, Marcuccio proti Komisiji, F‑122/07, in Marcuccio proti Komisiji, F‑3/08, 16. marec 2011, Marcuccio proti Komisiji, F‑21/10.