Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 29. septembra 2011 – da Silva Tenreiro/Komisia

(vec F-72/10)1

(Verejná služba – Úradníci – Prijímanie do zamestnania – Článok 7 ods. 1 služobného poriadku – Článok 29 ods. 1 písm. a) a b) služobného poriadku – Zjavne nesprávne posúdenie – Zneužitie právomoci – Odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a P. Pecho, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry žalobcu na pracovné miesto riaditeľa riaditeľstva E „Spravodlivosť“ GR pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, ako aj rozhodnutia o vymenovaní nového riaditeľa. Na druhej strane návrh na zrušenie rozhodnutia o ukončení postupu obsadenia pracovného miesta riaditeľa GR JLS.F „Bezpečnosť“, ako aj rozhodnutia o vymenovaní nového riaditeľa

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 317, 20.11.2010, s. 49.