Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 september 2011 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-69/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep tot schadevergoeding – Onwettigheid – Verzending van schrijven betreffende kosten van zaak aan advocaat die verzoeker in die zaak heeft vertegenwoordigd – Beroep kennelijk rechtens ongegrond – Artikel 94 van Reglement voor procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om schadevergoeding te verkrijgen voor het feit dat de verwerende partij een brief betreffende verzoeker heeft verzonden aan een advocaat die hem in die zaak nog niet vertegenwoordigde

Dictum

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio zal alle kosten dragen.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht.

____________

1 PB C 288 van 23.10.2010, blz. 75.