Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 23. apríla 2021 – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(vec C-268/21)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Norra Stockholm Bygg AB

Odporkyňa: Per Nycander AB

Ďalší účastník konania: Entral AB

Prejudiciálne otázky

Stanovuje článok 6 ods. 3 a 4 nariadenia o ochrane údajov1 požiadavku týkajúcu sa povinnosti poskytnúť informácie aj vo vzťahu k vnútroštátnym procesným právnym predpisom?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, vyplýva z nariadenia o ochrane údajov, že pri rozhodovaní o poskytnutí informácií, ktoré zahŕňa spracúvanie osobných údajov, sa musia zohľadniť aj záujmy dotknutých osôb? Stanovuje za takýchto okolností právo Únie nejaké bližšie požiadavky týkajúce sa spôsobu prijatia takéhoto rozhodnutia?

____________

1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1).