Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Krakowie (Poľsko) 27. apríla 2021 – BC, DC/X

(vec C-269/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Krakowie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: BC, DC

Žalovaná: X

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 2 a 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a článok 6 ods. 1 až 3 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv (ďalej len „Charta“) chápať tak, že

a)    za súd zriadený zákonom v zmysle práva Únie sa nepovažuje súd, v ktorého senáte rozhoduje osoba vymenovaná do funkcie sudcu tohto súdu v rámci procesu, na ktorom sa nezúčastnili orgány sudcovskej samosprávy, ktoré by boli obsadzované prevažne nezávisle od zákonodarnej a výkonnej moci, v situácii, v ktorej je s ohľadom na ústavné tradície členského štátu nevyhnutnou účasť orgánu sudcovskej samosprávy spĺňajúceho tieto požiadavky na procese vymenovania sudcu s prihliadnutím na inštitucionálny a štrukturálny kontext, keďže

–    ku kandidatúre na funkciu sudcu sa vyjadrilo kolégium súdu, pričom tento orgán bol vytvorený tak, že väčšina osôb, ktoré v ňom rozhodovali, bolo vymenovaných zástupcami výkonnej moci – ministrom spravodlivosti – generálnym prokurátorom,

–    súčasná Štátna súdna rada, ktorá bola obsadená v rozpore s poľskými ústavnými a zákonnými normami, nie je nezávislým orgánom a nie sú v nej zástupcovia sudcovskej obce, ktorí by boli do nej vymenovaní nezávisle od výkonnej a zákonodarnej moci, a preto nedošlo k účinnému podaniu návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu podľa vnútroštátneho práva,

–    účastníci výberového konania nemali právo obrátiť sa na súd v zmysle článkov 2 a 19 ods. 1 ZEÚ a článku 6 ods. 1 až 3 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv.

b)    požiadavku nezávislého súdu zriadeného zákonom nespĺňa súd, v ktorého zložení rozhoduje osoba, ktorá bola vymenovaná do funkcie sudcu tohto súdu v procese závislom od svojvoľného zásahu výkonnej moci, na ktorom sa nezúčastnili orgány sudcovskej samosprávy, ktoré by boli obsadzované prevažne nezávisle od zákonodarnej a výkonnej moci alebo iný orgán zaručujúci objektívne posúdenie kandidáta, vzhľadom na to, že účasť orgánov sudcovskej samosprávy alebo iného orgánu nezávislého od výkonnej a zákonodarnej moci a zaručujúceho objektívne posúdenie kandidáta v procese vymenovania sudcu je v kontexte európskej právnej tradície zakotvenej v uvedených ustanoveniach ZEÚ a Charty a tvoriacej fundament únie práva, akou je Európska únia, nevyhnutná na to, aby bolo možné konštatovať, že súd členského štátu zaručuje požadovanú úroveň účinnej súdnej ochrany vo veciach upravených právom Európskej únie, a teda že sú zaručené zásady trojdelenia moci, rovnováhy mocí a právneho štátu?

Majú sa články 2 a 19 ods. 1 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty vykladať tak, že ak v zložení súdu rozhoduje osoba vymenovaná za okolností uvedených v bode 1:

a)    bránia tieto články uplatneniu ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré zverujú preskúmanie zákonnosti vymenovania takejto osoby do funkcie sudcu do výlučnej právomoci senátu Najvyššieho súdu zloženého výlučne z osôb vymenovaných do funkcie sudcov za okolností uvedených v bode 1, a ktoré zároveň vyžadujú, aby sa neprihliadalo na námietky týkajúce sa vymenovania do funkcie sudcu s ohľadom na inštitucionálny a systémový kontext;

b)    v záujme zabezpečenia účinnosti európskeho práva tieto články vyžadujú, aby sa vnútroštátne právne predpisy vykladali tak, že umožnia súdu z úradnej moci vylúčiť takúto osobu z rozhodovania vo veci na základe – analogicky uplatnených – pravidiel o vylúčení sudcov nespôsobilých na rozhodovanie (iudex inhabilis).

____________