Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-153/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Kerger)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie przyznania dodatku na gospodarstwo domowe oraz renty rodzinnej na rzecz partnerki skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 września 2012 r.;

uznanie za niezgodny z prawem i stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 2 lit. c) pkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego z uwagi na jego dyskryminacyjny charakter;

uznanie za niezgodny z prawem i stwierdzenie nieważności art. 17 akapit pierwszy załącznika VIII do regulaminu pracowniczego; stwierdzenie, że skarżącemu przysługuje prawo do dodatku na gospodarstwo domowe z mocą wsteczną od dnia 13 grudnia 2011 r., jak również uprawnienie do renty rodzinnej na rzecz jego partnerki; zarządzenie wszystkich obowiązków o charakterze prawnym w tym przedmiocie; obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.