Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2012 г. — ZZ/ЕСВД

(Дело F-154/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. F. Parrat)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Частичната отмяна на решението, с което прослуженото време в степен на жалбоподателя е определено към 16 ноември 2011 г. при неговото назначаване във функционална група „администратори“ вследствие на неговото сертифициране

Искания на жалбоподателя

да се отмени частта от решението от 23 януари 2012 г., с която прослуженото време в степен на жалбоподателя се изменя и същото се определя към 16 ноември 2011 г., вместо към 1 януари 2011 г.;да се осъди ЕСВД да заплати съдебните разноски.