Language of document :

13. detsembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus Parlament

(kohtuasi F-150/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Maximini)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus keelduda hagejale ümberasumistoetuse osa ja teatavate reisikulude hüvitamisest.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 29. märtsi 2012. aasta otsus osas, milles sellega keelduti personalieeskirjade lisa VII artikli 6 kohase ümberasumistoetuse teise osa hüvitamisest ning eespool nimetatud lisa artikli 7 kohasest reisikulude täielikust hüvitamisest.

Määrata, et kostja peab hagejale maksma ümberasumistoetuse teise osa veel ühe kuu põhipalga ulatuses ning tasuma täielikult hageja, tema abikaasa ja nendega ühises leibkonnas elava raske puudega poja reisikulud reisimiseks hageja päritoluriiki seoses tema lõpliku teenistusest lahkumisega.

Mõista kohtukulud ja kõik hageja vajalikud kulud välja kostjalt.