Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-150/12)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej w sprawie odmowy przyznania skarżącemu części dodatku na ponowne zagospodarowanie i zwrotu niektórych kosztów podróży.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi o:

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 29 marca 2012 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej przyznania skarżącemu drugiej połowy dodatku na zagospodarowanie określonego w art. 6 załącznika VII do regulaminu pracowniczego oraz pełnego zwrotu kosztów podróży określonych w art. 7 ww. załącznika;nakazanie stronie pozwanej wypłacenia skarżącemu drugiej połowy dodatku na zagospodarowanie w kwocie dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia, a także pełnej kwoty kosztów podróży do jego miejsca pochodzenia z racji zakończenia służby dla niego, jego żony oraz pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym głęboko niepełnosprawnego syna;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania i wszelkimi kosztami, których poniesienie przez skarżącego było niezbędne.