Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 januari 2014 – Ohrgaard / Commissie

(Zaak F-151/12)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Voorwaarde van woonplaats voorzien in artikel 4, lid 1, sub b, van bijlage VII bij het Statuut – Uitoefening van functie in dienst van internationale organisatie – Begrip – Vijf maanden stage bij de Commissie – Daarvan uitgesloten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Denemarken) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker de ontheemdingstoelage toe te kennen

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 6 maart 2012 houdende weigering om Ohrgaard de ontheemdingstoelage toe te kennen, zoals gewijzigd bij het besluit van 31 augustus 2012 tot afwijzing van de klacht, wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Ohrgaard.

____________

____________

1     PB C 55 van 23.2.2013, blz. 26.