Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 май 2014 г. — Forget/Комисия

(Дело F-153/12)1

(Публична служба — Длъжностно лице — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за жилищни нужди — Условиe за предоставяне — Регистрирано партньорство по люксембургското право — Двойка лица, които са регистрирани като постоянни небрачни партньори и имат достъп до граждански брак — Длъжностно лице, което не изпълнява условията, предвидени в член 1, параграф 2, буква в), iv) от приложение VII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Claude Forget (Щайнфорт, Люксембург) (представител: M. Kerger, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и A. Bisch)ПредметЖалба за отмяна на решението, с което на партньора на жалбоподателя се отказва надбавка за жилищни нужди и наследствена пенсия.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Forget понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.