Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 maja 2014 r. – Forget przeciwko Komisji

(Sprawa F-153/12)1

[Służba publiczna – Urzędnik – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na gospodarstwo domowe – Warunek przyznania – Zarejestrowany związek partnerski prawa luksemburskiego – Para partnerów pozostających w stałym związku niemałżeńskim mogąca zawrzeć małżeństwo cywilne – Urzędnik niespełniający warunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) ppkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Claude Forget (Steinfort, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat M. Kerger)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara. pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie przyznania dodatku na gospodarstwo domowe oraz renty rodzinnej na rzecz partnerki skarżącego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.C. Forget pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.