Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

15. juni 2016

Sag F-152/12

Jonas Poniskaitis

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af sagen – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Jonas Poniskaitis har nedlagt påstand om annullation af »afgørelserne« af 26. marts 2012 om beregning af godskrivningen, i Den Europæiske Unions pensionsordning, af de pensionsrettigheder, som han havde erhvervet tidligere i forbindelse med to litauiske pensionsordninger og, om fornødent, af ansættelsesmyndigheden ved Europa-Kommissionens afgørelse af 3. september 2012 om afslag på hans klage over »afgørelserne« om fastsættelse af de nævnte godskrivninger.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Jonas Poniskaitis bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af pensionsrettigheder, optjent inden indtræden i Unionens tjeneste, til Unionens pensionsordning – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 1)

Et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som fremsendes til en tjenestemand med henblik på overførsel af de pensionsrettigheder, som er optjent i et andet system, til Den Europæiske Unions pensionsordning, frembringer ikke retligt bindende virkninger, der direkte og umiddelbart berører adressatens retsstilling gennem en væsentlig ændring af hans retsstilling. Følgelig udgør et sådant forslag ikke en bebyrdende retsakt som omhandlet i vedtægtens artikel 91, stk. 1.

(jf. præmis 14)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 62, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, præmis 58