Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2016

Asia F-152/12

Jonas Poniskaitis

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen – Eläkeoikeuksien hyvittämistä koskevat ehdotukset – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus, joka koskee oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemista itse pääasiaa käsittelemättä – Työjärjestyksen 83 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Jonas Poniskaitis vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 26.3.2012 tehdyt ”päätökset”, joilla vahvistettiin kantajan kahdessa liettualaisessa eläkejärjestelmässä ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämistä Euroopan unionin eläkejärjestelmässä koskeva laskutoimitus ja, siltä osin kuin on tarpeen, Euroopan komission nimittävän viranomaisen 3.9.2012 tekemät ”päätökset”, joilla hylättiin hänen näiiden hyvitysten vahvistamisesta tehdyistä päätöksistä tekemänsä valitus.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Jonas Poniskaitis vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään, joka ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta)

Palvelusvuosien hyvittämistä koskevalla ehdotuksella, joka annetaan tiedoksi virkamiehelle toisessa järjestelmässä karttuneiden eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin eläkejärjestelmään, ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi vastaanottajansa oikeusasemaan muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi. Näin ollen se ei ole henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehelle vastainen toimi.

(ks. 14 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 62 kohta) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 58 kohta)