Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 15. júna 2016

vec F‑152/12

Jonas Poniskaitis

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrhy na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Jonas Poniskaitis navrhol zrušenie „rozhodnutí“ z 26. marca 2012 týkajúcich sa započítania odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Európskej únie nadobudnutých predtým v rámci dvoch litovských systémov dôchodkového zabezpečenia, a pokiaľ je to potrebné, rozhodnutia menovacieho orgánu Európskej komisie z 3. septembra 2012, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť podaná proti „rozhodnutiam“ o stanovení uvedených odpracovaných rokov

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Jonas Poniskaitis znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov predložený úradníkovi na účely prevodu práv na dôchodok do dôchodkového systému Európskej únie nadobudnutých v rámci iného systému, nemá záväzné právne účinky zasahujúce priamo a bezprostredne do právnej situácie príjemcu tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie. Nie je teda aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

(pozri bod 14)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 62, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58