Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. októbra 2008 - Ortega Serrano/Komisia

(vec F-48/08)1

(Verejná služba - Zjavná neprípustnosť - Nemožnosť žalobcu byť zastúpený advokátom, ktorý nie je treťou osobou - Právna pomoc - Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Španielsko) (v zastúpení: A. Ortega Serrano, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Herrmann a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/26/05 o nezaradení žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačova a stanovenie nového termínu ústnej skúšky

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Subsidiárny návrh pána Ortega Serrano týkajúci sa možnosti odstrániť vady žaloby sa zamieta.

3.    Pán Ortega Serrano je povinný nahradiť trovy konania.

4.    Nie je potrebné rozhodnúť o návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

5.    Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov znáša svoje vlastné trovy konania spojené s návrhom na vstup vedľajšieho účastníka do konania.

6.    Žiadosť o právnu pomoc vo veci F-48/08 AJ, Ortega Serrano/Komisia, sa zamieta.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 171, 5.7.2008, s. 52.