Language of document :

Жалба, подадена на 16 май 2017 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 7 март 2017 г. по дело T-194/13, United Parcel Service/Европейска комисия

(Дело C-265/17 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan)

Други страни в производството: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Искания на жалбоподателя

да отмени решението,

да върне делото на Общия съд и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд допуснал грешка, като констатирал, че преди да приеме решението, Комисията е трябвало да разкрие на UPS окончателния си вариант на модела на концентрация на цените.

Дори неразкриването на UPS на окончателния вариант на модела на концентрация на цените от Комисията преди приемането на решението да можело да наруши правото на защита на UPS, Общият съд допуснал грешка, като приел, че моделът на концентрация на цените има доказателствена стойност и следователно допуснал грешка в правните критерии, които приложил, за да установи дали решението следва да се отмени.

Дори да е възможно при тези обстоятелства да е било нарушено правото на защита на UPS, Общият съд допуснал грешка, като не отговорил на довода на Комисията, че твърденията на UPS са неоснователни и че UPS е могло да предположи какъв е моделът на концентрация на цените.

При всички случаи направените в решението констатации не можели да обосноват отмяната на решението.

____________