Language of document :

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 lipca 2009 r. - Wilman i in. przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawy połączone T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 i T-144/97)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie spraw połączonych.

____________

1 - Dz.U. C 43 z 12.2.1994.