Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Facebook Inc. u.c./Bundeskartellamt

(Lieta C-252/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāji: Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH

Atbildētājs: Bundeskartellamt

Piedaloties: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai ar Regulas (ES) 2016/679 1 (VDAR) 51. un nākamajiem pantiem ir saderīgi, ja dalībvalsts konkurences iestāde, tāda kā Federālais karteļu birojs, kura nav uzraudzības iestāde VDAR 51. un nākamo pantu nozīmē, un kuras dalībvalstī uzņēmumam, kurš nav dibināts Eiropas Savienībā, atrodas uzņēmējdarbības vieta, kas reklāmas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomā atbalsta šī uzņēmuma galveno uzņēmējdarbības vietu, kura atrodas citā dalībvalstī un kurai ir ekskluzīva atbildība par personas datu apstrādi visā Eiropas Savienības teritorijā, nolūkā novērst pārkāpumu aizliegtu vienošanos gadījumā konstatē, ka galvenās uzņēmējdarbības vietas līguma noteikumi par datu apstrādi un šo noteikumu īstenošana ir pretrunā VDAR noteikumuiem, un izdod rīkojumu novērst šo pārkāpumu?

b)    Ja tas tā ir, vai ar LES 4. panta 3. punktu ir saderīgi, ja vadošā uzraudzības iestāde galvenās uzņēmējdarbības vietas dalībvalstī VDAR 56. panta 1. punkta nozīmē vienlaicīgi izmeklēšanas procedūrā izvērtē tās līguma noteikumus par datu apstrādi?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši:

a)    Vai tad, ja interneta lietotājs vai nu tikai atver tīmekļa vietnes vai lietotnes, kurām ir saistība ar VDAR 9. panta 1. punktā minētiem kritērijiem, kā, piemēram, flirtēšanas lietotnes, homoseksuālu personu iepazīšanās portālus, politisku partiju tīmekļa vietnes, tīmekļa vietnes veselības jomā, vai arī ievada tajās datus, piemēram, reģistrējoties vai izdarot pasūtījumus, un cits uzņēmums, tāds kā Facebook Ireland, izmantojot tīmekļa vietnēs un lietotnēs iekļautās saskarnes, tādas kā “Facebook Business Tools”, vai arī, izmantojot interneta lietotāja datorā vai mobilajā galiekārtā izvietotās sīkdatnes vai līdzīgas uzkrāšanas tehnoloģijas, vāc datus par lietotāja atvērtām tīmekļa vietnēm un lietotnēm un ievadītajiem datiem, sasaista tos ar lietotāja Facebook.com konta datiem un izmanto tos, datu vākšana un/vai sasaistīšana un/vai izmantošana ir sensitīvu datu apstrāde šīs tiesību normas nozīmē?

b)    Ja tas tā ir, vai, atverot šīs tīmekļa vietnes un lietotnes un/vai ievadot datus un/vai nospiežot šajās tīmekļa vietnēs vai lietotnēs tāda pakalpojumu sniedzēja kā Facebook Ireland ievietotas pogas (“sociālos spraudņus” kā “Patīk”, “Dalīties” vai “Facebook Login” vai “Account Kit”), tā ir apzināta datu publiskošana VDAR 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta nozīmē, kas notiek, lietotājam tās atverot un/vai ievadot datus?

Vai tāds uzņēmums kā Facebook Ireland, kurš uztur digitālu sociālo tīklu, ko finansē no reklāmām, un savos Lietošanas noteikumos piedāvā satura un reklāmas personalizēšanu, tīkla drošību, produktu uzlabošanu un visu uzņēmumu grupas produktu nepārtrauktu un netraucētu lietošanu, var atsaukties uz pamatojumu par apstrādes vajadzību līguma izpildei atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam vai par apstrādes vajadzību leģitīmo interešu ievērošanai atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, ja uzņēmums šiem mērķiem vāc datus no citiem savas uzņēmumu grupas pakalpojumiem un trešām tīmekļa vietnēm un lietotnēm, izmantojot tajās iekļautās saskarnes, tādas kā “Facebook Business Tools”, vai arī, izmantojot interneta lietotāja datorā vai mobilajā galiekārtā izvietotās sīkdatnes vai līdzīgas uzkrāšanas tehnoloģijas, tos sasaista ar lietotāja Facebook.com kontu un izmanto?

Vai šādā gadījumā arī:

– lietotāja nepilngadība satura un reklāmas personalizēšanai, produktu uzlabošanai, tīkla drošībai un ar mārketingu nesaistītai saziņai ar lietotāju,

– mērījumu, analīzes un citu uzņēmuma pakalpojumu sniegšana reklāmdevējiem, programmētājiem un citiem partneriem, lai viņi varētu novērtēt un uzlabot savus rezultātus,

– mārketinga komunikācijas nodrošināšana ar lietotāju, lai uzņēmums var uzlabot savus produktus un veikt tiešo tirgvedību,

– izpēte un jaunrade kopējam labumam, lai sekmētu esošās tehniskās iespējas un attiecīgi zinātnisko izpratni par svarīgām sociālām tēmām un pozitīvi ietekmētu sabiedrību un pasauli,

– kriminālvajāšanas un tiesību aizsardzības iestāžu informēšana un atbilde uz juridiskās informācijas pieprasījumiem, lai novērstu, atklātu un sodītu par noziedzīgiem nodarījumiem, neatļautu lietošanu, Lietošanas noteikumu un uzņēmuma īstenotās politikas pārkāpumiem un citām neatbilstīgām darbībām,

var būt leģitīmas intereses VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē, ja uzņēmums šiem mērķiem vāc datus no citiem savas uzņēmumu grupas pakalpojumiem un trešām tīmekļa vietnēm un lietotnēm, izmantojot tajās iekļautās saskarnes, tādas kā “Facebook Business Tools”, vai arī, izmantojot interneta lietotāja datorā vai mobilajā galiekārtā izvietotās sīkdatnes vai līdzīgas uzkrāšanas tehnoloģijas, sasaista tos ar lietotāja Facebook.com kontu un izmanto?

Vai šādā gadījumā datu vākšana no citiem savas uzņēmumu grupas pakalpojumiem un trešām tīmekļa vietnēm un lietotnēm, izmantojot tajās iekļautās saskarnes, tādas kā “Facebook Business Tools”, vai arī, izmantojot interneta lietotāja datorā vai mobilajā galiekārtā izvietotās sīkdatnes vai līdzīgas uzkrāšanas tehnoloģijas, to sasaistīšana ar lietotāja Facebook.com kontu un izmantošana vai arī jau citādā veidā likumīgi savāktu un sasaistītu datu izmantošana individuālā gadījumā var būt pamatota arī atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta c), d) un e) apakšpunktam, lai, piemēram, atbildētu uz likumīgu pieprasījumu par konkrētiem datiem (c) apakšpunkts), lai novērstu neatbilstīgas darbības un veicinātu drošību (d) apakšpunkts), lai veiktu pētījumus sabiedrības interesēs un veicinātu aizsardzību, integritāti un drošību (e) apakšpunkts)?

Vai tirgū dominējošam uzņēmumam, tādam kā Facebook Ireland, var tikt izteikta efektīva, it īpaši VDAR 4. panta 11. punktā paredzēta brīva piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta un VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē?

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild noliedzoši:

a)    Vai dalībvalsts konkurences iestāde, tāda kā Federālais karteļu birojs, kura nav uzraudzības iestāde VDAR 51. un nākamo pantu nozīmē un izvērtē tirgū dominējoša uzņēmuma pārkāpumu pret ļaunprātīgas rīcības aizliegumu aizliegtu vienošanos jomā, kas nav no datu apstrādes noteikumiem un to īstenošanas izrietošs VDAR noteikumu pārkāpums, piemēram, interešu izsvēršanas procesā var konstatēt, vai attiecīgā uzņēmuma datu apstrādes noteikumi un to īstenošana atbilst VDAR noteikumiem?

b)    Ja jā, vai LES 4. panta 3. punkta kontekstā tā tas ir arī tad, ja atbilstoši VDAR 56. panta 1. punktam kompetentā vadošā uzraudzības iestāde vienlaicīgi izmeklēšanas procedūrā izvērtē attiecīgā uzņēmuma datu apstrādes noteikumus?

Ja atbilde uz septīto jautājumu ir apstiprinoša, vai ir jāatbild uz 3.–5. jautājumu attiecībā uz datiem, kas iegūti no tās pašas uzņēmumu grupas pakalpojuma Instagram.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).