Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Regione Puglia/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare u.c.

(Lieta C-110/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājs: Regione Puglia

Atbildētāji: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK (1994. gada 30. maijs) 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā aprakstītais tiesiskais regulējums, kurā, no vienas puses, ogļūdeņražu izpētes atļaujas izsniegšanai kā optimāla teritorija ir identificēta noteiktas platības teritorija, kuru piešķir uz noteiktu laika periodu – konkrētā gadījumā 750 kvadrātkilometru teritorija uz sešiem gadiem – un, no otras puses, ir pieļauts pārsniegt minētos ierobežojumus, izsniedzot vienam subjektam vairākas blakus esošo teritoriju izpētes atļaujas, ar noteikumu, ka tās ir izdotas atsevišķu administratīvo procesu iznākumos?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK (1994. gada 30. maijs) par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (OV 1994, L 164, 3. lpp.).