Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 13. jaanuari 2022. aasta otsus (Consiglio di Stato eelotsusetaotlus - Itaalia) – Regione Puglia versus Ministero dellʼAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare jt

(kohtuasi C-110/20)1

(Eelotsusetaotlus – Energeetika – Direktiiv 94/22/EÜ – Süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimused – Luba süsivesinike geoloogiliseks luureks teatavas geograafilises piirkonnas teatava aja jooksul – Naaberpiirkonnad – Ühele ja samale ettevõtjale mitme loa andmine – Direktiiv 2011/92/EL – Artikli 4 lõiked 2 ja 3 – Keskkonnamõju hindamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Regione Puglia

Kostjad: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

Menetluses osales : Global Petroleum Ltd

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiivi 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta artikli 4 lõikeid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, nendega ei ole vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette süsivesinike uurimisloaga hõlmatud piirkonna pindala ülempiiri, kuid ei keela otseselt anda naaberpiirkondades ühele ja samale ettevõtjale mitu luba, mis kokku hõlmavad sellest ülempiirist suuremat pindala, tingimusel, et mitme loa andmisega saab tagada toimingute tehnilisest ja majanduslikust seisukohast parima võimaliku läbiviimise ning direktiiviga 94/22 taotletavate eesmärkide saavutamise. Keskkonnamõju hindamise raames tuleb hinnata ka kumulatiivset mõju, mis on neil tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga projektidel, mida puudutatud ettevõtja näitas oma süsivesinike uurimisloa taotlustes.

____________

1 ELT C 247, 27.7.2020.