Language of document :

Tožba, vložena 6. julija 2022 – Nordea Bank/EOR

(Zadeva T-430/22)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finska) (zastopnika: H. Berger in M. Weber, odvetnika)

Tožena stranka: Enotni odbor za reševanje

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep EOR z dne 11. aprila 2022, dokument št. SRB/ES/2022/18, vključno s prilogami I, II in III, razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na predhodne prispevke tožeče stranke;

EOR naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: EOR je kršil člen 69 Uredbe (EU) št. 806/20141 in člene 16, 17, 41 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, s tem da je uporabil dinamičen pristop za določitev ciljne ravni za predhodne prispevke.

Drugi tožbeni razlog: EOR je pri določitvi ciljne ravni v izpodbijanem sklepu storil očitne napake pri presoji v zvezi s pričakovano stopnjo rasti za krite vloge in pri oceni trenutnega poslovnega cikla.

Tretji tožbeni razlog: EOR je kršil člen 70(2) Uredbe (EU) št. 806/2014 in člene 16, 17 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, s tem da pri določanju letne ciljne ravni ni uporabil zavezujočega praga 12.5% ciljne ravni.

Četrti tožbeni razlog: člena 69 in 70 Uredbe (EU) št. 806/2014 kršita načelo določanja prispevkov na podlagi tveganja in načelo sorazmernosti, s čimer kršita člene 16, 17 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, če se ciljna raven določi dinamično in se prag iz člena 70(2) Uredbe (EU) št. 806/2014 ne upošteva, do česar bo prišlo, če bo izpodbijani sklep potrjen.

____________

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).