Language of document :

Жалба, подадена на 10 декември 2017 г. от BMB sp. z o.o. срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 3 октомври 2017 г. по дело T-695/15 — BMB sp. z o.o./EUIPO

(Дело C-693/17 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BMB sp. z o.o. (представител: K. Czubkowski, radca prawny)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Ferrero SpA

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд (първи състав) от 3 септември 2017 г. по дело T-695/15, връчено на жалбоподателя на 11 октомври 2017 г., и

да отмени решението на трети апелативен състав на EUIPO от 8 септември 2015 г. по преписка R 1150/2012-3.

При условията на евентуалност, ако етапът на производството не позволява на Съда да постанови окончателно решение по делото, жалбоподателят моли Съда да отмени решението на Общия съд и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане.

В съответствие с член 138, параграф 1 от Процедурния правилник жалбоподателят също така моли Съда:

да осъди Ferrero Spa и EUIPO да заплатят съдебните разноски по настоящото производство по обжалване,

да осъди Ferrero Spa и EUIPO да заплатят съдебните разноски, направени от жалбоподателя в производството пред Общия съд, и

да осъди Ferrero Spa да заплати разноските по производството пред EUIPO във връзка със спорното решение.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква две основания за обжалване.

Първо основание: нарушение на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността1 в резултат от неправилно прилагане на правото и явна грешка в преценката:

i.    че графичното изображение на по-ранната марка е включено в спорния промишлен дизайн;

ii.    че по-ранната марка и спорният промишлен дизайн са много сходни и

iii.    че апелативният състав правилно е постановил, че има вероятност от объркване между по-ранната марка и спорния промишлен дизайн.

Второ основание: нарушение на член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността във връзка с общите принципи на добра администрация и защита на оправданите правни очаквания в резултат от неправилно прилагане на правото и явна грешка в преценката, че позоваването от страна на апелативния състав на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/20092 в точка 33 от решението му е просто техническа грешка, която не е оказала решаващо въздействие върху изхода на спора, и че при преценката на вероятността от объркване не е необходимо да се взема предвид националната съдебна практика относно международната регистрация.

____________

1 ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г, глава 13, том 33, стр. 70.

2 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).