Language of document :

BMB sp. z o.o. 10. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 3. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-695/15: BMB sp. z o.o. versus EUIPO

(kohtuasi C-693/17 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: BMB sp. z o.o. (esindaja: radca prawny K. Czubkowski)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Ferrero SpA

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu (esimene koda) 3. oktoobri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-695/15, mis tehti apellandile teatavaks 11. oktoobril 2017; ja

tühistada EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 8. septembri 2017. aasta otsus asjas R 1150/2012-3;

Teise võimalusena palub apellant Euroopa Kohtul tühistada Üldkohtu otsus ja saata asi Üldkohtule tagasi, kui menetlusstaadium ei võimalda Euroopa Kohtul otsust teha.

Samuti palub apellant Euroopa Kohtul kodukorra artikli 138 lõike 1 alusel:

mõista käesoleva apellatsioonmenetluse kulud välja Ferrero Spa’lt ja EUIPO-lt; ja

mõista Ferrero Spa’lt ja EUIPO-lt välja hageja kulud Üldkohtu menetluses; ja

mõista Ferrero Spa’lt välja hageja kulud EUIPO menetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kaks väidet.

Esimese väite kohaselt on rikutud nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta1 artikli 25 lõike l punkti e, kuna Üldkohus rikkus õigusnormi ja tegi ilmse hindamisvea otsustades, et:

vaidlusalune disainilahendus sisaldab varasema kaubamärgi graafilist kujutist;

varasem kaubamärk ja vaidlusalune disainilahendus on väga sarnased; ning

apellatsioonikoda ei eksinud järeldades, et esineb varasema kaubamärgi ja vaidlusaluse disainilahenduse segiajamise tõenäosus.

Teise väite kohaselt on rikutud nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta artikli 25 lõike l punkti e koosmõjus hea halduse ja õiguspärase ootuse üldpõhimõtetega, kuna Üldkohus asus õigusnormi rikkudes seisukohale, et apellatsioonikoja viide vaidlustatud otsuse punktis 33 määruse nr 207/20092 artikli 8 lõike l punktile b on lihtsalt vormistusviga, mis ei mõjutanud vaidluse kohta otsuse tegemist, ning segiajamise tõenäosust käsitlevat liikmesriigi kohtupraktikat ei ole vaja arvesse võtta.

____________

1 EÜT 2002, L 3, lk 1.

2 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).