Language of document : ECLI:EU:C:2019:176

Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 6. marta spriedums –
BMB/EUIPO

(lieta C693/17 P) (1)

Apelācija – Kopienas dizainparaugs – Regula (EK) Nr. 6/2002 – 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Spēkā neesamības atzīšanas process – Dizainparaugs, kas attēlo saldumu dražeju trauku – Atzīšana par spēkā neesošu

1.      Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 24., 49. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Vispārējā tiesā izvirzīto pamatu un argumentu vienkārša atkārtošana – Nepieņemamība

(LESD 256. pants; Tiesas statūtu 58. panta 1. daļa)

(skat. 36., 58. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzību noraidīt.

2)

BMB sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


1 OV C 142, 23.4.2018.