Language of document : ECLI:EU:C:2019:176

Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 6 mars 2019 –
BMB mot EUIPO

(mål C‑693/17 P)(1)

”Överklagande – Gemenskapsformgivning – Förordning (EG) nr 6/2002– Artikel 25.1 e – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning som återger en godisask – Ogiltigförklaring”

1.      Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning

(Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkterna 24 och 49)

2.      Överklagande – Grunder – Enbart upprepning av grunder och argument som framförts vid tribunalen – Avvisning

(Artikel 256 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket)

(se punkterna 36 och 58)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

BMB sp. z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.


1 EUT C 142, 23.4.2018.