Language of document :

RQ 4. jaanuaril 2022 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 17. novembri 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-147/17: Anastassopoulos jt versus nõukogu ja komisjon

(kohtuasi C-7/22 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: RQ (esindajad: advokaadid M. Meng-Papantoni, H. Tagaras)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

rahuldada apellatsioonkaebus ja tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

otsustada jätkata menetlust kooskõlas õigusnormidega;

mõista kohtukulud välja kostjatelt.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks väidab apellant, et Üldkohus moonutas tema hagiavaldust kahju põhjustanud teo küsimuses.

Teiseks väidab apellant, et Üldkohus rikkus õigusnormi mitmel korral:

Seoses liidu vastutusega õigusvastase tegevuse eest jättis Üldkohus kõigepealt tähelepanuta õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste harta artikli 47, kui ta leidis, et eurorühma tegevus ja tegevusetus ei saanud mingil juhul kaasa tuua liidu lepinguvälist vastutust. Samuti eiras Üldkohus võrdse kohtlemise põhimõtet, kui ta asus seisukohale, et ainuüksi see, et füüsilised ja juriidilised isikud omandavad võlakirju, mis hiljem alla hinnatakse, annab piisavalt alust järeldada, et nad on kohtupraktika tähenduses samasuguses või sarnases olukorras.

Seejärel rikkus Üldkohus õigusnorme süüst sõltumatu vastutuse küsimustes. Esimesena välistas Üldkohus – apellandi arvates ekslikult – süüst sõltumatu vastutuse esinemise kui sellise. Teisena rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta andis hinnangu, et kahju on „ebatavaline“.

____________