Language of document :

A Törvényszék (harmadik tanács) T-147/17. sz., Anastassopoulos és társai kontra Tanács és Bizottság ügyben 2021. november 17-én hozott ítélete ellen az RQ által 2022. január 4-én benyújtott fellebbezés

(C-7/22. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: RQ (képviselők: M. Meng-Papantoni, H. Tagaras ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság adjon helyt a fellebbezésnek, és helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

az eljárás további menetéről a jogszabályoknak megfelelően határozzon;

az alpereseket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Először is a fellebbező arra hivatkozik, hogy a Törvényszék a károkozó magatartást illetően elferdítette a keresetét.

Másodszor, a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék több alkalommal tévesen alkalmazta a jogot:

Mindenekelőtt az Unió jogellenes magatartás miatti felelősségét illetően a Törvényszék megsértette a jogállamiság elveit és az Alapjogi Charta 47. cikkét, amikor úgy ítélte meg, hogy az eurócsoport cselekményei és mulasztásai semmiképpen nem alapozhatják meg az Unió jogellenes károkozásért való felelősségét. A Törvényszék az egyenlő bánásmód elvét is megsértette azzal, hogy úgy ítélte meg, hogy pusztán a később leírt kötvények természetes és jogi személyek általi megszerzése elegendő ahhoz, hogy azokat az ítélkezési gyakorlat értelmében vett azonos vagy hasonló helyzetben lévőnek lehessen tekinteni.

Továbbá a Törvényszék az objektív felelősséggel kapcsolatban tévesen alkalmazta a jogot. Egyrészt a fellebbező szerint a Törvényszék tévesen zárta ki magának az objektív felelősségnek a fennállását. Másrészt pedig a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a kár „rendkívüli” jellegének értékelése során.

____________