Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 17 listopada 2021 r. w sprawie T-147/17, Anastassopoulos i in./Rada i Komisja, wniesione w dniu 4 stycznia 2022 r. przez RQ

(Sprawa C-7/22 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: RQ (przedstawiciele: adwokaci M. Meng-Papantoni i H. Tagaras)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uwzględnienie odwołania i uchylenie zaskarżonego wyroku;

zdecydowanie w przedmiocie dalszego biegu postępowania zgodnie ze stanem prawnym;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W pierwszej kolejności wnoszący odwołanie twierdzi, że Sąd przeinaczył jego skargę, jeśli chodzi o działanie powodujące szkodę.

W drugiej kolejności wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd dopuścił się wielu naruszeń prawa.

Jeśli chodzi najpierw o odpowiedzialność Unii za bezprawne zachowanie, Sąd naruszył zasady praworządności i art. 47 karty praw podstawowych, orzekając, że działania i zaniechania Eurogrupy nie mogą w żadnym wypadku powodować powstania odpowiedzialności deliktowej Unii. Sąd naruszył także zasadę równego traktowania, orzekając, że samo nabycie przez osoby fizyczne i prawne obligacji, które zostały następnie przecenione, wystarcza, by uznać, że znajdują się one w identycznej lub porównywalnej sytuacji w rozumieniu orzecznictwa.

Ponadto Sąd dopuścił się naruszeń prawa w odniesieniu do odpowiedzialności bez winy. Po pierwsze, zdaniem wnoszącego odwołanie Sąd błędnie wykluczył samo istnienie odpowiedzialności bez winy. Po drugie, Sąd dopuścił się naruszenia prawa przy dokonywaniu oceny „anormalnego” charakteru szkody.

____________