Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 września 2011 r. – Van Arum przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-138/07)1

Język postępowania: niderlandzki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 92 z 12.4.2008, s. 48.