Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 16. septembrī


Lieta F‑138/07


Rinse van Arum

pret

Eiropas Parlamentu

Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Ar Civildienesta tiesas kancelejā 2011. gada 20. jūlijā iesniegtu vēstuli R. van Arum informēja Civildienesta tiesu, ka, ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 28. jūnija rīkojumu lietā T‑454/09 P van Arum/Parlaments, viņš atsauc savu prasību, kas ir celta atbilstoši EKL 236. pantam un EAEKL 152. pantam

Nolēmums      Izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra lietu F‑138/07 van Arum/Parlaments. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.