Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-136/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Uprzednie zażalenie - Brak - Termin do wniesienia skargi - Przekroczenie terminu - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciele: początkowo F. Rollinger następnie F. Rollinger i A. Hertzog, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 września 2007 r. dotyczącej przeniesienia skarżącego do niższej grupy zaszeregowania AD 9, stopień 5 w następstwie postępowania dyscyplinarnego i po drugie stwierdzenie nieważności decyzji o zawieszeniu go w czynnościach, o wszczęciu dotyczącego jego osoby wyjaśniającego postępowania administracyjnego i o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 11 w 2007 r. - Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 79 z 29.3.2008. s. 37.