Language of document :

Sag anlagt den 6. december 2007 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-136/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Aalst, Belgien) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 5. september 2007, hvorved sagsøgeren blev degraderet til lønklasse AD 9, løntrin 5, efter en disciplinærsag, dels af afgørelsen om at suspendere ham fra tjenesten, om at indlede en administrativ undersøgelse af hans forhold og om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 11 i 2007. Påstand om erstatning for ikke-økonomisk samt økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afgørelse af 5. september 2007 om at degradere ham til lønklasse AD 9, løntrin 5, efter den disciplinærsag, der blev indledt den 27. september 2006, annulleres.

De dermed forbundne og deraf følgende afgørelser, bl.a. afgørelsen af 26. september 2007 om at suspendere ham fra tjenesten, afgørelsen af 27. september 2007 om at indlede en administrativ undersøgelse af hans forhold, og afgørelsen om ikke at forfremme ham til lønklasse AD 11 i 2007, annulleres.

Den afgørelse, der blev truffet på Revisionsrettens begrænsede møde den 8. marts 2007 om at forlænge Michel Hervés mandat i seks år fra den 1. juli 2007, annulleres.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 10 000 EUR som erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt under og som følge af disciplinærsagen, samt som erstatning for det tab, der udgøres af forskellen mellem den løn, han har oppebåret, efter de seneste forfremmelsesafgørelser fik virkning, og den løn, han ville have haft ret til, såfremt han var blevet forfremmet på samme dato.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________