Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2007 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-136/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Aalst, Belgia) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 5 września 2007 r. dotyczącej przeniesienia skarżącego do niższej grupy zaszeregowania AD 9, stopień 5 w następstwie postępowania dyscyplinarnego i po drugie stwierdzenie nieważności decyzji o zawieszeniu go, o wszczęciu dotyczącego jego osoby wyjaśniającego postępowania administracyjnego i o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 11 w 2007 r. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji organu powołującego z dnia 5 września 2007 r. dotyczącej przeniesienia skarżącego do niższej grupy zaszeregowania AD 9, stopień 5 w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego w dniu 27 września 2006 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z tą decyzją związanych i od niej późniejszych, w szczególności decyzji z dnia 26 września 2006 r. o zawieszeniu skarżącego, decyzji z dnia 27 września 2007 r. o wszczęciu dotyczącego jego osoby wyjaśniającego postępowania administracyjnego i decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 11 w 2007 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji posiedzenia zamkniętego Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2007 r. o odnowieniu mandatu Michela Hervégo począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. na okres sześciu lat;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego na rzecz skarżącego kwoty 10.000 EUR tytułem naprawienia krzywd doznanych w trakcie jak i w następstwie postępowania dyscyplinarnego, oraz tytułem naprawienia szkody w postaci różnicy pomiędzy wynagrodzeniami otrzymywanymi od daty wejścia w życie ostatnich decyzji dotyczących awansu a tymi, do którego otrzymywania skarżący byłby uprawniony, gdyby został w tym czasie awansowany;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

____________